Áp dụng từ ngày 20/10/2021 đến khi có bảng giá mới

6 dem thiếu loại 2

Nhíp đài loan

 

STT

Kích thước

Có lá

Không lá

1

Trên 12m²

687,500

587,500

2

Từ 10-11.99m²

700,000

600,000

3

Từ 9-9.99m²

720,000

620,000

4

Từ 8-8.99m²

743,750

643,750

5

Từ 7-7.99m²

768,750

668,750

6

Từ 6-6.99m²

812,500

712,500

7

Từ 5-5.99m²

875,000

775,000

8

Từ 4-4.99m²

937,500

837,500

9

Từ 3-3.99m²

1,037,500

937,500

10

Từ 1-2.99m²

2,912,500

2,625,000

 

Bảng giá cửa kéo 6 dem tiêu chuẩn

Nhíp đài loan

TT

Kích thước

Có lá

Không lá

1

Trên 12m²

712,500

612,500

2

Từ 10-11.99m²

725,000

625,000

3

Từ 9-9.99m²

745,000

645,000

4

Từ 8-8.99m²

768,750

668,750

5

Từ 7-7.99m²

793,750

693,750

6

Từ 6-6.99m²

837,500

737,500

7

Từ 5-5.99m²

900,000

800,000

8

Từ 4-4.99m²

962,500

862,500

9

Từ 3-3.99m²

1,062,500

962,500

10

Từ 1-2.99m²

2,987,500

2,687,500